Limonata Otel Assos

KVKK Bildirimi

Müşteri Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, Limonata Otel tarafından hazırlanmıştır.

Kişisel verilerinizin Limonata Otel tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.limonataotel.com/gizlilik-ve-kisisel-verilerin-korunmasi-politikasi.html internet adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Veri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepler

Kişisel verileriniz, Limonata Otel tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında aşağıdaki amaçlarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak Limonata Otel tarafından işlenebilecektir:

Limonata Otel tarafından otelcilik hizmetlerinin sunulması ve bu kapsamda rezervasyon, giriş, konaklama gibi hizmetlerle talep edilmesi halinde

restoran hizmetlerinin sunulması,

Davet ve etkinlik hizmetlerinin sunulması,

Müşteri talep ve şikayetlerinin takibi ve yönetimi,

Müşteri memnuniyeti çalışmalarının yürütülmesi.

Kişisel verileriniz, Limonata Otel’in ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız kapsamında Limonata Otel tarafından yürütülen fiziki ortamda otel, restoran, davet ve etkinlik organizasyonları ile elektronik ortamda internet sitesi ve sosyal medya kanallarından Limonata Otel ile temas kurmanız üzerine sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili, Limonata Otel‘in meşru menfaatine ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesine yönelik hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

Açık Rızaya Dayalı Kişisel Veri İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; yukarıda sayılan ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve icrası, profilleme ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirerek sizlere önerilmesi ve tanıtılması, kabulünüz kapsamında paylaşmış olduğunuz iletişim bilgilerinize reklam, promosyon vb. ticari elektronik ileti gönderilmesi ve gönderim sağlanması için hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılması amaçlarıyla açık rızanız kapsamında işlenebilecektir.

Limonata Otel’e ait internet sitesindeki çevrimiçi davranışsal hareketlerinizle ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimiz çerez (cookie) kullanımına izin vermeniz durumunda takip edilmektedir. Açık rızanızın yanı sıra, ilgili çerezlerin (cookie) kullanımına izin vermeniz durumunda çevrimiçi davranışsal hareketlerinizle kişisel verileriniz ürün ve hizmetlerimizin size özel pazarlama faaliyetleri yapılması için işlenecektir.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Talep ve Haklarınız

Limonata Otel’e başvurarak, ilgili kişinin haklarını düzenleyen Kanun’un 11. maddesi uyarınca her zaman aşağıdaki haklarınızı talep edebilirsiniz:

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza ve Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, bizlerden temin edebileceğiniz veyahut adresi üzerinden erişebileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak ıslak imzalı şekilde Küçükkuyu-Assos Sahil Yolu Üzeri Büyükhüsun Köyü Altı, Sazak Koyu Mevkii, No:14 Assos, Ayvacık/Çanakkale adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresiniz veya Limonata Otel veri kayıt sisteminde hali hazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak adresine iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında belirlenen tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.